Други фази

Покрај фазите архитектура и водовод и канализација, Биро Проект изработува техничка документација и за останатите фази со свои надворешни соработници и тоа:

  • статика (со сеизмика)
  • електротехнички инсталации
  • термотехнички инсталации
  • сообраќај
  • противпожарна заштита
  • безбедност и заштита при работа, и
  • други проекти и елаборати во зависност од намената на градбата

Проекти

  • Основни проекти
  • Проекти за изведба
  • Проекти на изведена состојба

Ревизија на проекти

Проектантски надзор