Проектирање

За Успешноста говорат делата и задоволните клиенти

Проектантскиот дел од Биро Проект постои од 2002 година. Со нашиот тим од искусни архитекти и градежни инженери, изработуваме проектна документација (проекти), студии, елаборати, анализи, експертизи и друга документација која е во согласност со стандардите, нормативите и прописите за проектирање и архитектонско обликување на градбите.

Архитектура

1.Проекти (Основни проекти, Проекти за изведба, Проекти на изведена состојба)

2.Проектирање на високоградба (Станбени објекти, Административно деловни објекти, Индустриски и стопански објекти, Здравствени објекти, училишта, останати општествени објекти…)

3.Проектирање на ентериер и мебел

4.Ревизија на проекти

5.Проектантски надзор

 

Ентериери

Проекти за внатрешно уредување за простори кои имаат потреба од реновирање или нов концепт во диспозиција на содржините.

Изработуваме ентериери и дизајн на мебел за: Станови; Деловни простори; Комерцијални простори; Ординации; Лабаратории…

Реализација на проектите со професионални екипи за комплетна изведба или реконструкција.

Други фази

  1. Техничка документација за останати фази со свои надворешни соработници: Статика (со сеизмика); Електротехнички инсталации; Термотехнички инсталации; Сообраќај; Противпожарна заштита; Водовод и канализација; Безбедност и заштита при работа и Други проекти и елаборати во зависност од намената на градбата.
  2. Проекти: Основни проекти, Проекти за изведба, Проекти на изведена состојба
  3. Ревизија на проекти
  4. Проектантски надзор

Саемски Штандови

Комплетен дизајн на саемски штандови и целосна изведба, логистика околу реализацијата на штандот или просторот за изложување.

Биро Проект поседува

А лиценца за проектирањe на градби од прва и втора категорија

А овластување на проектантите за проектирање, ревизија и надзор

Лиценца за процена на недвижен имот