Хортикултура

Хортикултурно и партерно уредување

  Партерно уредување со хортикултура на индивидуален станбен објект, нас. Ќерамидница, Скопје
  Партерно и фасадно обликување, долно Соње, опш. Сопиште
  Ентериер на стан и партер, општина Сопиште
  Фасадно обликување и партерно уредување на Административно деловен објект Сара Колант
  Проект за подземна гаража, партер и хортикултура, КООП инженеринг, Куманово
  Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје
  Хортикултурно и партерно уредување на двор; нас. Лисиче
  Хортикултурно и партерно уредување, оптика Глори ГБ, Скопје
  Хортикултурно уредување на куќа во нас. Реонски центар
  Хортикултурно и партерно уредување на куќа во Гостивар
  Хортикултурно уредување на двор на куќа во нас. Тафталиџе
  Хортикултурно одржување на станбено окружување во нас. Аеродром, Скопје
  Партерно уредување на двор на фабрика Адинг, Скопје
  Хортикултурно уредување на двор во нас. Нерези, Скопје
  Хортикултурно уредување и одржување на зеленилото во Адинг АД Скопје
  Проект за хортикултурно уредување на Адинг Бугарија
  Уредување со ратан жардињери и декоративни садници – Приватен инвеститор
  Изработка на дрвена жардињера со димензија 3.5м х 2.5м и уредување со декоративни садници – Приватен инвеститор
  Партерно и хортикултурно уредување на двор во Сопиште
  Партерно и хортикултурно уредување на двор во Тафталиџе
  Дизајн на жардињера
  Основен проект за партерно уредување со хортикултура на комплекс со отворен базен – Винарска визба „Попова Кула“, Демир Капија
  Изработка на прва вертикална градина во Македонија
  Изградба на алпинетум – приватен инвеститор
  Изработка на дендролошки проект за потребите на А.Д. Адинг – Скопје
  Изградба на бетонска жардињера и нејзино хортикултурно уредување – приватен инвеститор
  Поставување на висечки жардињери со Viola wittrockiana “plentifall” и саксии со Chrysanthemum sp. и Viola wittrockiana на тераса од деловен простор
  Садење на сезонско цвеќе и поставување на висечки жардињери со Viola wittrockiana “plentifall” и Viola wittrockiana – А.Д. Адинг – Скопје
  Подигнување на жива ограда од Thuja orientalis “columnaris” и Prunus laurocerasus “etna” – приватен инвеститор
  Хортикултурно уредување на индивидуален станбен објект – приватен инвеститор
  Хортикултурно уредување двор од стан на приземје