biro proekt biro proekt


портфолио

други фази

Статика со сеизмика

Станбени објекти

 • Изградба на индивидуален станбен објект, општина Сопиште
 • Проект за резервоар за нафта V=5m3, Адинг Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Радишани, Скопје
 • Надградба на индивидуална куќа во населба Пинтија, Скопје
 • Индивидуален објект, с.Петровец, Скопје
 • Станбен објект со деловен простор, Центар,Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Влае, Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Козле, Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Визбегово, Скопје
 • Поткровје на колективен станбен објект, Скопје

Индустриски објекти

 • Основен проект за фундамент за силос, Адинг, Скопје
 • Проект за погон за козметички производи со магацини Г.Б. Чучер, Про принт, Скопје
 • Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје
 • Проект со предвидени мерки за заштита и безбедност на надземен резервоар, Адинг, Скопје
 • Индустриски комплекс, Визбегово, Скопје
 • Санација на Погон за прашкасти материи на АДИНГ-АД, Скопје

Јавни објекти

 • Монтажна настрешница за помошни скали са објект на Јавно Обвинителство, Скопје
 • Помошни скали за Мировен Корпус, Амбасада на САД во Скопје
 • Таложник со избиструвач и Филтер станица, за Регионален водовод, Патишка Река, о.Сопиште, Скопје
 • Потпорни ѕидови за деловен објект "Авто центар - ПСС", Скопје

 

Електротехнички инсталации

Станбени објекти

 • Изградба на индивидуален станбен објект, општина Сопиште
 • Индивидуален станбен објект, Радишани, Скопје
 • Станбен објект со деловен простор, Центар,Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Влае, Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Козле, Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Визбегобо, Скопје

Деловни објекти

 • Реконструкција на ординација за кардиологија, нас. Бутел, Скопје
 • Деловен простор на Делта Спорт, Градски стадион, Скопје
 • Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Гиромамас во ТЦ Сити Мол, Скопје

Индустриски објекти

 • Проект за погон за козметички производи со магацини Г.Б. Чучер, Про принт, Скопје
 • Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје
 • Индустриски комплекс, Визбегово, Скопје -инвеститор “Гремекс”
 • Погон за прашкасти материи со магацин,  АДИНГ-АД, Скопје
 • Затворен магацин, АДИНГ-АД, Скопје
 • Афтоматизиран погон со магацин, АДИНГ-АД, Скопје     
 • Адаптација и реконструкција на Хала во Перник, Бугарија
 • Производдствена хала на АДИНГ-ПЕРСИЈА во Иран
 • Погон за боени системи на база на растворувачи, АДИНГ-АД, Скопје

Јавни објекти

 • Реконструкција на деловни простории на Советот за Радиодифузија, Скопје 
 • Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје  
 • Реконструкција и адаптација, на делови од Воена Болница, Скопје
  • Трауматологија,
  • Дежурна амбуланта, 
  • Приемно одделение,
  • Апартмани за Неврологија,
  • Тренинг сентар
 • Реконструкција, санација и адаптација на Полуотворено одделение при КПУ ИДРИЗОВО, Скопје

 

Термотехнички инсталации

Станбени објекти

 • Станбен објект со деловен простор, Центар,Скопје
 • Станбен објект со деловен простор, Центар,Скопје

Деловни објекти

 • Деловен простор на Делта Спорт, Градски стадион, Скопје
 • Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Гиромамас во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Деловен простор на Делта Спорт, Градски стадион, Скопје
 • Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Гиромамас во ТЦ Сити Мол, Скопје

Индустриски објекти

 • Проект за погон за козметички производи со магацини Г.Б. Чучер, Про принт, Скопје
 • Индустриски комплекс, Визбегово, Скопје - инвеститор “Гремекс”
 • Погон за прашкасти материјали со магацин,  АДИНГ-АД, Скопје
 • Афтоматизиран погон со магацин, АДИНГ-АД, Скопје
 • Адаптација и реконструкција на Хала во Перник, Бугарија
 • Производна хала на АДИНГ-ПЕРСИЈА во Иран
 • Погон за боени системи на база на растворувачи, АДИНГ-АД, Скопје

Јавни објекти

 • Реконструкција на деловни простории на Советот за Радиодифузија, Скопје
 • Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
 • Реконструкција и адаптација, на делови од Воена Болница, Скопје
  • Трауматологија,
  • Дежурна амбуланта,
  • Приемно одделение,
  • Апартмани за Неврологија,
  • Тренинг центар

 

Противпожарна заштита

Станбени објекти

 • Станбен објект со деловен простор, Центар,Скопје
 • Станбен објект со деловен простор, Центар,Скопје

Индустриски објекти

 • Проект за погон за козметички производи со магацини Г.Б. Чучер, Про принт, Скопје
 • Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје
 • Проект за резервоар за нафта V=5m3, Адинг, Скопје
 • Проект со предвидени мерки за заштита и безбедност на надземен резервоар, Адинг, Скопје
 • Индустриски комплекс, Визбегово, Скопје -инвеститор “Гремекс”
 • Погон за прашкасти материи со магацин,  АДИНГ-АД, Скопје
 • Афтоматизиран погон со магацин, АДИНГ-АД, Скопје
 • Млин “ИВАНА“ ДООЕЛ, с.Кадрифаково, Св.Николе.
 • Погон за боени системи на база на растворувачи, АДИНГ-АД, Скопје

Јавни објекти

 • Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје

 

Безбедност и заштита при работа

Индустриски објекти

 • Индустриски комплекс, Визбегово, Скопје - инвеститор “Гремекс”
 • Погон за прашкасти материјали со магацин,  АДИНГ-АД, Скопје
 • Автоматизиран погон со магацин, АДИНГ-АД, Скопје
 • Млин “ИВАНА“ ДООЕЛ, с.Кадрифаково, Св.Николе
 • Погон за боени системи на база на растворувачи, АДИНГ-АД, Скопје

 

Сообраќај

 • Основен проект за сообраќајно решение за фабрика "Кемет Електроникс" во технолошко-индустриска развојна зона Бунарџик
 • Парцијално сообрќајно решение и паркинзи за фабрика "Џонсон Мети" во технолошко-индустриска развојна зона Бунарџик
 • Основен проект за сообраќајно решение на катна гаража ИМПЕКСЕЛ
 • Сообраќајно решение за деловен објект “Авто центар - ПСС, Скопје