biro proekt biro proekt


портфолио

водовод и канализација

Станбени објекти

 • Изградба на индивидуален станбен објект, општина Сопиште
 • Внатрешен водовод и канализација за станбен објелт на ул.„Васил Ѓоргов“, Скопје
 • Дислокација на фекална канализација за индивидуален станбен објект, н.Бутел, Скопје
 • Семејна куќа во Радишани
 • Инидивидуален станбен објект во населба Тафталиџе, Скопје
 • Семејно домување во станбени згради и мали комерцијални и деловни дејности во населба Аеродром, Скопје
 • Основен проект за реконструкција на индивидуален објект – Градска вила, Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Ул. Иван  Цанкар, Скопје
 • Доградба на гарсоњера, Бул. Партизански  Одреди
 • Станбен објект - Ул. Димитар  Пандилов, Скопје
 • Индивидуална станбена куќа, ул. Илинденска, Кавадарци
 • Индивидуална семејна куќа - населба Г. Нерези, Скопје
 • Индивидуален семеен објект - К.О. Бардавци, Скопје
 • Станбена зграда со деловен простор, Ул.Рајко Жинзифов, Скопје

Административни објекти

 • Основен проект за дислокација на водоводна мрежа за објект со намена деловни простори на ул.Водњанска
 • Основен проект за станбено деловен објект КО Бутел, Скопје
 • Стабилен систем - спринклер, Соравија Центар, Скопје
 • Доградба и надградба на деловно Административен објект Ми-Да, Скопје
 • Супер центар "Веро", Ул. К.Ј.Питу и К. Рацин, Скопје
 • Административно - деловен објект HIPERIUM дооел, Бул. Октомвриска Револуција, Скопје
 • Основен проект за дислокација на водоводна мрежа за објект со намена деловни простори на ул.Водњанска
 • Основен проект за станбено деловен објект КО Бутел, Скопје
 • Стабилен систем - спринклер, Соравија  Центар, Скопје
 • Доградба и надградба на деловно Административен објект Ми-Да, Скопје
 • Супер центар  "Веро", Ул. К.Ј.Питу  и  К. Рацин, Скопје
 • Административно - деловен  објект HIPERIUM дооел, Бул. Октомвриска Револуција, Скопје

Индустриски објекти

 • Проект за погон за козметички производи со магацини Г.Б. Чучер, Про принт, Скопје
 • Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје
 • Основен проект за производна хала со администрација – TIRZ, Штип – Johnson Controls
 • Основен проект PCE објекти за производство КЕМЕТ, Скопје – 1
 • Основен проект за надворешни инсталации за спринклер систем за гасење на пожар на магацин за полупроизводи и репроматеријали и магацин за готови производи Coca-Cola, Пивара Скопје
 • Продажно Деловен Центар, објект -Б (прва фаза), Адинг, Скопје
 • Водозахват на подземна вода- хидрофорско построение, Адинг, Скопје
 • Административно деловен и  магацински  комплекс Гремекс, с.Визбегово
 • Деловен објект Гремекс, с. Визбегово
 • Магацински простор Гремекс, с. Визбегово
 • Базен за пливање Гремекс, с. Визбегово
 • Техничка документација ситуационо решение  на постоечка состојба на надворешни подземни инсталации за Колектив 47
 • Производна хала на Адинг-Персија, Иран
 • Погон за боени системи на база на растворувачи, Адинг, Скопје

Здравствени објекти

 • Реконструкција на ординација за кардиологија, нас. Бутел, Скопје
 • Реконструкција на внатрешена водоводна и канализациона мрежа за Физикална терапија, Градска Општа Болница, 8-ми Септември, Скопје
 • Внатрешен водовод и канализација за Инфективно одделение, ЈЗУ-Велес
 • Инфективно одделение ЈЗУ Велес
 • Центар за хемодијализа во Кочани
 • Центар за хемодијализа во Делчево
 • Центар за хемодијализа во Струмица
 • Центар за хемодијализа во Куманово
 • Реконструкција на Хируршки клиники, Скопје
 • Реконструкција на Интерни  клиники, Скопје
 • Воена болница, Неврологија-апартмани, Скопје
 • ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај деца Козле, Скопје
 • ЈЗУ Психијатриска болница Негорци- доградба на кујна ЛОТ 3.8
 • ЈЗУ Психијатриска болница Негорци- реконструкција на Ц оддел ЛОТ 4.38
 • ЈЗУ Здравствен дом, Охрид
 • ЈЗУ Општа болница, Тетово

Јавни објекти

 • Внатрешен водовод и канализација за Вардар Филм, Скопје
 • Внатрешен водовод и канализација за СПА центар, Катланово, Скопје
 • Основен проект реконструкција на оддел за физикална терапија при „ГОБ 8ми Септември-Скопје“
 • Хотелски комплекс „КО Добри Дол“ Општина Сопиште
 • КПД Идризово, Пумпна станица за полевање и бунари, Скопје
 • КПД Идризово, Објект 1.9.8Затворено одделение-А, Скопје
 • КПД Идризово, Објект 1.12.2 Женски затвор-нов објект, Скопје
 • КПД Идризово, Објект 1.12.1 Женски затвор-стар објект, Скопје
 • Промена на постоечки траси на локација за Катна Гаража на бул. Јане Сандански, Скопје
 • Надворешен и внатрешен водовод и канализација за Катна Гаража, бул. Јане Сандански, Скопје
 • Анализа за проширување на капацитетот на КПУ Идризово
 • Типски затворен пливачки базен со олимписки димензии за Прилеп, Битола и Штип
 • Проект на изведена состојба за Нова Македонија, Скопје
 • Сервис за технички преглед и салон за возила, Авто центар - ПСС, Скопје
 • Внатрешен водовод и канализација за Вардар Филм, Скопје
 • Внатрешен водовод и канализација за СПА центар, Катланово, Скопје
 • Основен проект реконструкција на оддел за физикална терапија при „ГОБ 8ми Септември-Скопје“
 • Хотелски комплекс „КО Добри Дол“ Општина Сопиште
 • КПД Идризово, Пумпна станица за полевање и бунари, Скопје
 • КПД Идризово, Објект 1.9.8Затворено одделение-А, Скопје
 • КПД Идризово, Објект 1.12.2 Женски затвор-нов објект, Скопје
 • КПД Идризово, Објект 1.12.1 Женски затвор-стар објект, Скопје
 • Промена на постоечки траси на локација за Катна Гаража на бул. Јане Сандански, Скопје
 • Надворешен и  внатрешен водовод и канализација за Катна Гаража, бул. Јане Сандански, Скопје
 • Анализа за проширување на капацитетот на КПУ Идризово
 • Типски затворен пливачки  базен со олимписки димензии за Прилеп, Битола и Штип
 • Проект на изведена состојба за Нова Македонија, Скопје
 • Сервис за технички преглед и салон за возила, Авто центар - ПСС, Скопје

Деловни објекти

 • Проект за адаптација на деловен проестор на „Мировен Корпус“
 • Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Гиромамас во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Проект за адаптација на деловен проестор на „Мировен Корпус“
 • Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Гиромамас во ТЦ Сити Мол, Скопје

Инфраструктура

 • Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 24+020,00 до 26+320,00, општина Сопиште
 • Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 21+920,00 до 23+920,00, општина сопиште
 • Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 17+700 до 18+600, општина Сопиште
 • Надворешна водоводна и фекална инсталација, Пинтија, Скопје
 • Техничко решение за дислокација на фекална канализација на ул. „Рокомија“ бр.50 - Скопје
 • Проект за инфраструктура и основен проект за систем за снабдување со вода за пиење на дел од населените места во Општина Сопиште
 • Надворешни хидроинсталации за ф-ка "Кемет Електроникс" во технолошко-индустриска развојна зона Бунарџик
 • Надворешни хидроинсталации за „Џонсон Мети“ ф-ка за автокатализатори, технолошко-индустриска развојна зона Бунарџик
 • Проекти на изведена состојба за селски водоводи, Арачиново, Крива Паланка, Оризари, Теарце, Добрушево, Извор, Осломеј, Сопотница

Ревизија

 • Специјална болница за гинекологија и акушерство Чаир - реконструкција на нов објект, Скопје
 • Деловно административен објект - управна зграда со команден „SCDA“ систем за ЈОХС „ Злетовица“
 • Сместувачки капацитети, Пештани, Охрид
 • Инфраструктура (фекална и атмосферска канализација) за улици во населба Ѓорче Петров, Скопје
 • Специјална болница за гинекологија и  акушерство Чаир - реконструкција  на нов објект, Скопје
 • Деловно административен објект - управна зграда со команден „SCDA“ систем  за ЈОХС „ Злетовица“
 • Сместувачки капацитети, Пештани, Охрид
 • Инфраструктура (фекална и атмосферска канализација) за улици во населба Ѓорче Петров, Скопје

Надзор

 • Реконструкција на Нова Македонија - Скопје
 • Изведба на улични траси за фекална и атмосферска канализација, ул.Кузман Шапкарев, Скопје
 • Надворешен и внатрешен водовод и канализација за Продажно Деловен Центар, објект -Б (прва фаза), Адинг АД, Скопје
 • Изведба на систем за наводнување (систем со прскалки , систем капка по капка) во Ф-ка Адинг АД, Скопје
 • Реконструкција  на Нова Македонија - Скопје
 • Изведба на улични траси за фекална и атмосферска канализација, ул.Кузман Шапкарев, Скопје
 • Надворешен и внатрешен водовод и канализација за Продажно Деловен Центар, објект -Б (прва фаза), Адинг АД, Скопје
 • Изведба на систем за наводнување (систем со  прскалки , систем капка по капка ) во Ф-ка Адинг АД, Скопје