biro proekt biro proekt


портфолио

хортикултура

Хортикултурно и партерно уредување


 • Партерно уредување со хортикултура на индивидуален станбен објект, нас. Ќерамидница, Скопје

 • Партерно и фасадно обликување, долно Соње, опш. Сопиште

 • Ентериер на стан и партер, општина Сопиште

 • Фасадно обликување и партерно уредување на Административно деловен објект Сара Колант

 • Проект за подземна гаража, партер и хортикултура, КООП инженеринг, Куманово

 • Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје

 • Хортикултурно и партерно уредување на двор; нас. Лисиче

 • Хортикултурно и партерно уредување, оптика Глори ГБ, Скопје

 • Хортикултурно уредување на куќа во нас. Реонски центар

 • Хортикултурно и партерно уредување на куќа во Гостивар

 • Хортикултурно уредување на двор на куќа во нас. Тафталиџе

 • Хортикултурно одржување на станбено окружување во нас. Аеродром, Скопје

 • Партерно уредување на двор на фабрика Адинг, Скопје

 • Хортикултурно уредување на двор во нас. Нерези, Скопје

 • Хортикултурно уредување и одржување на зеленилото во Адинг АД Скопје

 • Проект за хортикултурно уредување на Адинг Бугарија

 • Уредување со ратан жардињери и декоративни садници – Приватен инвеститор

 • Изработка на дрвена жардињера со димензија 3.5м х 2.5м и уредување со декоративни садници – Приватен инвеститор

 • Партерно и хортикултурно уредување на двор во Сопиште

 • Партерно и хортикултурно уредување на двор во Тафталиџе

 • Дизајн на жардињера

 • Основен проект за партерно уредување со хортикултура на комплекс со отворен базен – Винарска визба „Попова Кула“, Демир Капија

 • Изработка на прва вертикална градина во Македонија

 • Изградба на алпинетум - приватен инвеститор

 • Изработка на дендролошки проект за потребите на А.Д. Адинг - Скопје

 • Изградба на бетонска жардињера и нејзино хортикултурно уредување - приватен инвеститор

 • Поставување на висечки жардињери со Viola wittrockiana "plentifall" и саксии со Chrysanthemum sp. и Viola wittrockiana на тераса од деловен простор

 • Садење на сезонско цвеќе и поставување на висечки жардињери со Viola wittrockiana "plentifall" и Viola wittrockiana - А.Д. Адинг - Скопје

 • Подигнување на жива ограда од Thuja orientalis "columnaris" и Prunus laurocerasus "etna" - приватен инвеститор

 • Хортикултурно уредување на индивидуален станбен објект - приватен инвеститор

 • Хортикултурно уредување двор од стан на приземје